POSTER (ห้องนำเสนอ POSTER)

กำหนดการนำเสนอผลงาน
การประชุมวิชาการระดับชาติ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5
การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)
 
1. วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
 

รหัส

ชื่อเรื่อง

นักวิจัย

หน่วยงาน

PDF

VIDEO

5ER-P01

การพัฒนาอุปกรณ์เชื่อมต่อต้นกำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อใช้งานกับรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า

ภักดี สิทธิฤทธิ์กวิน

วิทยาลัยเชียงราย

Download

Download

5ER-P02

การพัฒนาใบงานเสมือนจริงสำหรับควบคุมระดับน้ำด้วยโปรแกรมแลปวิว

ประภาส พุ่มพวง

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

Download

Download

5ER-P03

เครื่องพันขดลวดหม้อแปลงไฟฟ้าและมอเตอร์พัดลมแบบอัตโนมัติ

ประชุม อุทาพรม

มทร.สุวรรณภูมิ

Download

Download

5ER-P04

ตู้รับพัสดุอัจฉริยะ

เตือนใจ อาชีวะพนิช

มทร.สุวรรณภูมิ

Download

Download

5ER-P05

เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

สรัลญารัศมิ์ ทองไสว

มทร.สุวรรณภูมิ

Download

Download

5ER-P06

การนำเศษแอสฟัลต์คอนกรีตมาใช้ประโยชน์ในงานคอนกรีต เพื่อนำไปผลิตกำแพงคอนกรีตกันรถ

ทวีศักดิ์ ศรีจันทร์อินทร์

มทร.สุวรรณภูมิ

Download

Download

 
2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

รหัส

ชื่อเรื่อง

นักวิจัย

หน่วยงาน

PDF

VIDEO

5ST-P01

ผลของน้ำหมักชีวภาพจากเศษเหลือทิ้งจากผักและผลไม้ต่อการเจริญของผักสลัด

กรองกาญจน์ จันต๊ะ

มรภ.เชียงราย

Download

Download

5ST-P02

การลดแอมโมเนีย-ไนโตรเจนในน้ำชะขยะมูลฝอยสังเคราะห์ด้วยน้ำหมักชีวภาพ

สาลินี ผลมาตย์

ม.บูรพา

Download

Download

5ST-P03

การวิเคราะห์ปริมาณสารฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์ทั้งหมด และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของชากุหลาบบิชอป คาสเคิล เพื่อพัฒนาเป็นชาเสริมสุขภาพ

วัชราภรณ์ ทาหาร

มรภ.เชียงราย

Download

Download

5ST-P04

การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของซาโปนินรวมในใบหูกวางสดและใบหูกวางแห้งด้วยเทคนิคฟูเรียทรานฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี และยูวี-วิสิเบิล สเปกโทรโฟโตเมทรี

สุนทรา เฟื่องฟุ้ง

มทร.สุวรรณภูมิ

Download

Download

5ST-P05

พฤติกรรมการใช้ถุงผ้าของนิสิตหญิงระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ปรียารัตน์ นาคสุวรรณ์

ม.บูรพา

Download

Download

 
3. เกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมอาหาร
 

รหัส

ชื่อเรื่อง

นักวิจัย

หน่วยงาน

PDF

VIDEO

5AF-P01

พิษเฉียบพลันของฟอร์มาลินต่อลูกปลานิลแดง (Oreochromis niloticus x mossambicus) ที่เลี้ยงในระดับ pH ต่างกัน

ทัศนีย์ นลวชัย

มทร.สุวรรณภูมิ

Download

Download

5AF-P02

ผลของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงต่อการเจริญเติบโตของไรน้ำนางฟ้า

มัสธูรา ละใบเด็น

มทร.สุวรรณภูมิ

Download

Download

5AF-P03

การศึกษาวัสดุรองพื้นที่เหมาะสมเลี้ยงไส้เดือน สายพันธุ์อัฟริกาไนท์ครอเลอร์เพื่อเป็นอาหารสัตว์น้ำ

ธวัฒน์ชัย งามศิริ

มทร.สุวรรณภูมิ

Download

Download

5AF-P04

ผลของอาหารหนอนผสมมูลสัตว์ต่อประสิทธิภาพการให้ผลผลิตของแมลงวันลาย (Hermetia illucens) ในระยะหนอนถึงแมลง

ธีรพงษ์ ใจชาญสุขกิจ

มทร.สุวรรณภูมิ

Download

Download

5AF-P05

ผลของอาหารหนอนจากเศษเหลือหลากหลายชนิดต่อลักษณะการเจริญเติบโตและอัตราการตายของหนอนแมลงวันลาย (Hermetia illucens)

ธีรพงษ์ ใจชาญสุขกิจ

มทร.สุวรรณภูมิ

Download

Download

5AF-P06

คุกกี้เสริมแคลเซียมจากกระดูกปลาปรุงสุก

ทัตดาว ภาษีผล

ม.มหาสารคาม

Download

Download

5AF-P07

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาร์ตมันเทศสีม่วง

สุภาพร พาเจริญ

มทร.สุวรรณภูมิ

Download

Download

5AF-P08

การศึกษาผลของปริมาณสารสกัดจากโหระพาและเจลาตินต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์เยลลี่โหระพา

สุภาพร พาเจริญ

มทร.สุวรรณภูมิ

Download

Download

5AF-P09

การใช้รังสีเอกซ์เพื่อลดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในผงพริกไทยดำและผงฟ้าทะลายโจร

สุรศักดิ์ สัจจบุตร

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Download

Download

5AF-P10

การแยกและคัดเลือกแลคติกแอสิดแบคทีเรียที่มีศักยภาพเป็นโปรไบโอติกจากอาหารหมักพื้นบ้านไทยประเภทผักดอง

สุรัตน์ วังพิกุล

มทร.สุวรรณภูมิ

Download

Download

5AF-P11

ผลของอัตราส่วนข้าวหักจากข้าวหอมมะลิต่อข้าวหักจากข้าวเหนียว และคาร์บอกซีเมทธิล เซลลูโลสต่อคุณภาพของข้าวตัง

อังคณา จันทรพลพันธ์

ม.มหาสารคาม

Download

Download

5AF-P12

การพัฒนาเครื่องผลิตก้อนเชื้อเห็ดที่เหมาะสมกับเกษตรกรเพาะเห็ดในพื้นที่ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

อำนวยพศ ทองคำ

มทร.สุวรรณภูมิ

Download

Download

5AF-P13

เครื่องนึ่งก้อนเชื้อเห็ดแบบ 2 พลังงานที่เหมาะสมกับวิสาหกิจชุมชน

อำนวยพศ ทองคำ

มทร.สุวรรณภูมิ

Download

Download

5AF-P14

ผลของวิธีการปลูกข้าวนาดำ รถดำ นาโยน ต่อการเจริญเติบโต องค์ประกอบ และผลผลิตข้าวหอมปทุมธานี 1 อินทรีย์

ณัฐภัสสร ภิวัฒกุลวรุตม์

ม.รังสิต

Download

Download

5AF-P15

การบริหารจัดการน้ำนอกเขตชลประทานแบบมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำ หมู่ 5 ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

สุรีรัตน์ พูลเจริญศิลป์

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

Download

Download

 
4. บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
 

รหัส

ชื่อเรื่อง

นักวิจัย

หน่วยงาน

PDF

VIDEO

5BE-P01

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาสำหรับวิ่งเพื่อออกกำลังกาย ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

อาภานุช สุริสาร

มรภ.สวนสุนันทา

Download

Download

5BE-P02

ความพึงพอใจในการเข้ารับฝึกอบรมของพนักงาน บริษัท เอนนี่แวร์ ทู โก จำกัด

ณัฐพันธ์ มีมุข

มทร.สุวรรณภูมิ

Download

Download

5BE-P03

แบบจำลองเชิงพลวัตของความต้องการใช้น้ำมันดีเซลในประเทศไทย

สุเทพ บูรณะคุณาภรณ์

ม.รามคำแหง

Download

Download

5BE-P04

ผลของคุณภาพบริการ คุณภาพห้องพัก ชื่อเสียง ความคุ้มค่าด้านราคาและความพึงพอใจ ที่มีต่อความภักดีต่อตราโรงแรมของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม

ม.กรุงเทพ

Download

Download

5BE-P05

อิทธิพลทางสังคมและปัจจัยการรับนวัตกรรมที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้สมาร์ทวอทช์
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม

ม.กรุงเทพ

Download

Download

5BE-P06

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านกาแฟย่านเมืองเก่าสงขลา

อัตถพงศ์ เขียวแกร

ม.ทักษิณ

Download

Download

5BE-P07

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อ จากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย) กรณีการขอสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน (ประชาชนสุขใจ)

นันทวรรธ มูลจิต

ม.หอการค้าไทย

Download

Download

5BE-P08

การประเมินคุณภาพงบการเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

นพรัตน์ สุขสวรรค์

มทร.ล้านนา

Download

Download

5BE-P09

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Application MyMo และเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ(ATM) ธนาคารออมสินภาค 4

พรรณวดี อ่อนศรี

ม.หอการค้าไทย

Download

Download

5BE-P10

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการรับซื้อกาแฟเชอรี่โครงการสบขุ่นโมเดล อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

อธิปัตย์ สายสูง

มทร.ล้านนา

Download

Download

 
5. สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และวิจัยสถาบัน
 

รหัส

ชื่อเรื่อง

นักวิจัย

หน่วยงาน

PDF

VIDEO

5SR-P01

ผลการใช้ภาพยนตร์เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปัทมา ปัญญาใส

มรภ.เลย

Download

Download

5SR-P02

พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว และแนวคิดเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สุรพงษ์ วัชรจิตต์

มทร.กรุงเทพ

Download

Download

5SR-P03

การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนตามหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ปัญญา ลูกพลับ

มทร.สุวรรณภูมิ

Download

Download

 
6. การศึกษา
 

รหัส

ชื่อเรื่อง

นักวิจัย

หน่วยงาน

PDF

VIDEO

5ED-P01

การศึกษาปัญหาในการพัฒนานักกีฬากรีฑาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย

อัฐชลากร เกิดช่าง

สถาบันการพลศึกษา

Download

Download

5ED-P02

การศึกษาความเหนื่อยหน่ายในการทำงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

นันธิรา แก้วบุญเรือง

สถาบันการพลศึกษา

Download

Download

5ED-P03

การพัฒนาชุดกิจกรรมศิลปะเพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนคนพิการของศูนย์การศึกษา นอกและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ชุติมา จันทนะ

มทร.สุวรรณภูมิ

Download

Download

5ED-P04

ผลของการเรียนโดยใช้เกมในรายวิชาการบริหารฐานข้อมูล สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ภูริพจน์ แก้วย่อง

ม.สวนดุสิต

Download

Download

5ED-P05

การพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตโดยการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน

ดวงเดือน วรรณกูล

ม.สวนดุสิต

Download

Download

5ED-P06

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาวิทยาการคำนวณ

สุมนา บุษบก

มทร.สุวรรณภูมิ

Download

Download

5ED-P07

Multiple-Task Mastery Checklist: เทคนิคการประเมินผลการเรียนรู้ ด้านการเรียนรู้วิธีเรียน ตามอนุกรมวิธานการเรียนรู้ที่สำคัญ

พวงผกา ปวีณบำเพ็ญ

ม.สวนดุสิต

Download

Download

 
  • โดย : sampan.ch
  • วันที่ : 21/05/2563
  • ผู้ชม : 22,354 ครั้ง